เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดงาน Tokachi Marche

วันที่: 31 สิงหาคม 2559 - 4 กันยายน 2559 ณ ฮอกไกโด

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๙ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เดินทางเยือนจังหวัดฮอกไกโด เพื่อสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดฮอกไกโด และเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Tokachi Marche พร้อมทั้งศึกษาดูงานด้านเกษตรกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนา การท่องเที่ยว โดยการเดินทางดังกล่าวจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระหว่างกัน

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
2 กรกฎาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
901

แบ่งปัน