เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รัฐบาลสหรัฐอมริกา มอบเงินทุน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อนุรักษ์บ้านล้านนาโบราณ

วันที่: 18 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รัฐบาลสหรัฐอมริกา โดยกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม มอบเงินทุน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แก่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์บ้านและยุ้งข้าวล้านนาโบราณ

วันนี้ (18 ธ.ค.62) ที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นาย ฌอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ มอบทุนสนับสนุน จำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมี นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ชวยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการโครงการและผู้นอำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับมอบ

รัฐบาลสหรัฐอมริกา โดยกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) ซึ่งสนับสนุนการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่เสี่ยงต่อการสูญหาย มอบเงินทุนสนับสนุน จำนวน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการอนุรักษ์บ้านและยุ้งข้าวล้านนาโบราณ
ซึ่งสร้างขึ้นจากไม้ จำนวน 11 หลัง รวมถึงการฝึกอบรมให้แก่ช่างฝีมือล้านนารุ่นใหม่ในท้องถิ่น

โอกาสนี้ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมล้านนาโบราณ ร่วมกับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านกองทุนเอกอัครรายทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม และเป็นการแสดงถึงความเคารพอย่างยิ่งของสหรัฐอเมริกาต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของไทย ซึ่งเป็นผลมาจากมิตรไมตรีระหว่างกันที่ยาวนานถึงสองศตวรรษ และยังเป็นการเฉลิมฉลองสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐฯ และภาคเหนือของไทย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาไว้ให้ลูกหลานสืบไป

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
13 มิถุนายน 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
556

แบ่งปัน