เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

อธิบดีกรมยุโรป เข้าพบผู้ว่าราชการเชียงใหม่ หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับประเทศภูมิภาคยุโรป

วันที่: 24 มิถุนายน 2563 เวลา: 10:30 - 12:00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ (24 มิ.ย. 63) เวลา 10.30 น.  ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่  เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  และผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อหารือข้อราชการ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือตอนบน กับประเทศในเขตภูมิภาคยุโรป

 นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์  ได้กล่าวถึงการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้  ว่า เพื่อต้องการ พบปะ พูดคุย และสอบถามข้อมูลพื้นที่ เพื่อนำไปใช้สำหรับประกอบการดำเนินงานของกรมยุโรป  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภาพรวมด้านความสัมพันธ์และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคยุโรป  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากประเทศในเขตภูมิภาคยุโรปมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาลและหาจุดเด่นของพื้นที่ ซึ่งเป็นที่สนใจของต่างประเทศ  โดยมุ่งเป้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เข้ามาเป็นจำนวนมาก  มีการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อระหว่างประเทศ  อีกทั้งมีศักยภาพในการดำเนินการต่างๆ ที่มีคุณภาพ  จึงเหมาะที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไป

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
14 เมษายน 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
356

แบ่งปัน