เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย พร้อมเลขานุการตรี นางสาว อนู เอ็นแคปโบวด์ เข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 22 กันยายน 2563 เวลา: 09:00 - 09:30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 ก.ย. 63 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายโทมัวร์ อมาร์ซานา เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย พร้อมเลขานุการตรี นางสาว อนู เอ็นแคปโบวด์ เข้าเยี่ยมคาราวะ 
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย และถือโอกาสนี้หารือเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศมองโกเลีย, การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ, การค้าการลงทุน, การเกษตร และด้านการศึกษา โดยมี นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และนายปณต เกียรติก้อง หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
โดย นายโทมัวร์ อมาร์ซานาได้กล่าวชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่ว่าเป็นจังหวัดที่มีการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยม บ้านเมืองเป็นระเบียบ สะอาดสวยงาม เป็น Smart City ที่มีลักษณะภูมิประเทศ, มีความหลากหลายของชนเผ่า, มีความสวยงามของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานคล้ายคลึงกับประเทศมองโกเลียเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศ
เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำเทศไทยยังกล่าวอีกว่า ทางประเทศมองโกเลียมีเป้าหมายที่จะสานต่อความร่วมมือในด้าน Smart City กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการเกษตรเชิงคุณภาพ, เกษตรเชิงอุตสาหกรรม, การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและส่งเสริมการผลิตพืชผักและผลไม้เมืองหนาว, การท่องเที่ยวแบบผจญภัย, ความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรกรรม วิศวกรรม, ด้านการศึกษา, การคมนาคม, ข้อมูลและสถิติ รวมถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองใดเมืองหนึ่งของประเทศมองโกเลีย โดยนายโทมัวร์ อาร์ซานายังได้แสดงความประสงค์อยากมีส่วนร่วมในการแสดงสินค้าและวัฒนธรรมของประเทศมองโกเลียในงานล้านนาเอ๊กซ์โปในปีถัดไปอีกด้วย

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
14 เมษายน 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
221

แบ่งปัน