เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

พิธีส่งมอบเครื่องแปรรูปวัสดุอินทรีย์ ระบบเติมอากาศ (ROBUST CZ02)

วันที่: 9 มีนาคม 2564 เวลา: 14:00 - 16:00 น. ณ สหกรณ์นิคมแม่แจ่ม ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม

เนื่องด้วยสาธารณรัฐเช็กได้ดำเนินการการพัฒนาโครงการขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  โดยในกรณีของอำเภอแม่แจ่มนั้น ได้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนกับบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Chiang Mai Social Enterprise หรือ CSE) ภายใต้การสนับสนุนของสาธารณรัฐเช็ก

ในการนี้ วันที่ 9 มีนาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ในพิธีส่งมอบเครื่องแปรรูปวัสดุอินทรีย์ ระบบเติมอากาศ (ROBUST CZ02) เพื่อจัดตั้งโรงปุ๋ยขนาดเล็ก และรับชมการนำเสนอการทำงานของเทคโนโลยีการหมักแบบใช้ออกซิเจนเพื่อให้เกษตรกรนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นปุ๋ย  พร้อมด้วย นายไพรัช โตวิวัฒน์กรรมการอำนวยการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม และ นางวัฒนา ครั่งสี ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์แม่แจ่ม  

โดยการทำงานของเครื่องหมักวัสดุอินทรีย์ระบบเติมอากาศ (ROBUST CZ02) นั้น จะเป็นเครื่องที่ใช้ในการหมักวัสดุทางการเกษตรให้กลายเป็นปุ๋ย  เพียงแค่นำเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น เปลือกข้าวโพดหรือตอซังข้าวที่ผ่านการสับละเอียดแล้วใส่เข้าไปในเครื่องหมักวัสดุอินทรีย์ดังกล่าว จากนั้นเติมมูลสัตว์และน้ำเข้าไปตามอัตราส่วน เมื่อกระบวนการหมักสำเร็จ เครื่องหมักวัสดุอินทรีย์จะสามารถผลิตปุ๋ยได้ประมาณ 800 กิโลกรัม ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จะช่วยประหยัดเวลาและประหยัดแรงงาน เนื่องจากการทำปุ๋ยหมักทั่วไปจะใช้ระยะเวลา 3-4 เดือน  แต่การใช้เครื่องดังกล่าวจะใช้เวลาเพียง 1-2 วัน เท่านั้น ภายหลังจากพิธีส่งมอบเครื่องแปรรูปวัสดุอินทรีย์ ได้มีการเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย 

ทั้งนี้การใช้เครื่องแปรรูปวัสดุอินทรีย์ ระบบเติมอากาศ (ROBUST CZ02) สามารถทดแทนการเผาชีวมวลที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว สามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศ และจะสามารถช่วยยกระดับ สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพของประชาชนชาวเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
18 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
600

แบ่งปัน