เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564

วันที่: 27 สิงหาคม 2564 เวลา: 10:00 - 12:00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 สิงหาคม 2564  เวลา 10.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Online Zooming  โดยมี นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมร่วมกับงานการต่างประเทศ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับรัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย ฉบับที่ปรับแก้ร่างโดยกระทรวงมหาดไทย ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องได้สรุปความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดหรือหน่วยงานการปกครองของต่างประเทศ (คู่ที่ได้ลงนามไว้แล้ว) สรุปความก้าวหน้าในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดหรือหน่วยงานการปกครองของต่างประเทศ (คู่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ) และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนองาน 3rd Zhejiang International Friendship Cities Exchange Exhibition ในที่ประชุมและคณะกรรมการฯ เห็นชอบ ร่วมกันขับเคลื่อนในภาพของจังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
17 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
524

แบ่งปัน