เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ราชอาณาจักรไทย กับ เมืองลอยก่อ รัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่: 9 มีนาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม เมืองลอยก่อ รัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จากการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเมืองลอยก่อรัฐคะยา ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการค้า การลงทุน การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP การแลกเปลี่ยนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวระหว่างเมือง การร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเมืองลอยก่อ รัฐคะยา เพื่อให้ เข้าถึง เข้าใจ และยังประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานระหว่างกันของทั้งสองเมือง ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย ทั้งนี้ด้านมุขมนตรีรัฐคะยา ยังได้เน้นย้ำขอความร่วมมือจากฝ่ายไทยในด้านการคมนาคม ปรับปรุงเส้นทางการไปมาหาสู่กันเพื่อความสะดวกของประชากรทั้งสองฝ่าย

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
21 มิถุนายน 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1916

แบ่งปัน