เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะนักวิจัยจากธนาคารโลก (World Bank) คณะมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเพื่อหารือในหัวข้อเรื่อง “การประเมินแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเมือง”

วันที่: 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการหารือร่วมกับคณะนักวิจัยจากธนาคารโลก (World Bank) คณะมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือในหัวข้อเรื่อง “การประเมินแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเมือง”

 

ในการนี้จึงได้หารือร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังคำชี้แนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีการกระจายศูนย์กลางความเจริญอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งทำให้เกิดเครื่องมือการระดมทุนรูปแบบใหม่ การพัฒนากองทุนเมืองที่เสริมสร้างการลงทุน รวมถึงแผนการลงทุนและการระดมทุนสาธารณะ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเมือง เพื่อนำไปสู่การยกระดับท้องถิ่น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของประชาชน โดยมีเมืองเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ภูเก็ตระยอง เชียงใหม่ ขอนแก่น และนครสวรรค์ ซึ่งโครงการที่เมืองเชียงใหม่กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ ด้านระบบขนส่งสาธารณะ ด้านระบบการจัดการขยะและน้ำเน่าเสีย และมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ รวมถึงบ้านเอื้ออาทร (Affordable Housing) ทั้งนี้ ทางคณะทำงานฯ จะนำไปประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
9 สิงหาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
146

แบ่งปัน