เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

      วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะรวม 6 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ และผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อหารือการขับเคลื่อนโครงการความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่จะร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

          ในการนี้  ได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการเสนอให้มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเมืองเจียมู่ซือ สาธารณรัฐประชาชนจีน  เนื่องจากที่ผ่านมาทั้งสองเมืองได้มีความเชื่อมโยงกันภายใต้โครงการ AFS โดยนักเรียนไทยหลายคนได้รับทุนจากรัฐบาลจีนเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในเมืองเจียมู่ซือ จากความสำเร็จทางด้านการศึกษาที่ผ่านมา จึงมีความคาดหวังถึงการพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆ อาทิ ด้านวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเมือง น่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเป็นการเปิดโอกาสให้จังหวัดเชียงใหม่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างเมือง   ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560  แนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองให้กระทำในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศที่มีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทยเท่านั้น  เช่น มลรัฐ มณฑล นคร ฯลฯ  โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการความสมศักดิ์ศรี เป็นประโยชน์ และยั่งยืน ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีความเห็นร่วมกันที่จะเสนอให้มีการพัฒนาความร่วมมือในระดับเทศบาลนครเชียงใหม่กับเมืองเจียมู่ซือ สาธารณรัฐประชาชนจีน   ตามกรอบแนวทางการจัดทำบันทึกความตกลงระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
9 สิงหาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
191

แบ่งปัน