เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต

วันที่: 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

       วันที่ 30 มิ.ย. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายภควัต ตันสกุล อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ และคณะจำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ e-Protocol ภายใต้โครงการกรมพิธีการทูตสัญจร ในโอกาสเดินทางมาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานราชการของไทยในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้กรอบภารกิจงานด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต  ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.2565

      จากนั้น เวลา 15.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ นายภควัต ตันสกุล อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ได้ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต ได้แก่ ตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยทางกรมพิธีการทูตได้ชี้แจงเกี่ยวกับการภารกิจในการดูแล  เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต/ทางกงสุล  การยกเว้นภาษี  การดูแลทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ การอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้แก่คณะทูตานุทูต และคณะกงสุลต่างประเทศ แต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการนำสิทธิ์นี้ไปใช้ในทางที่ไม่ควร ไม่ว่าจะเป็นการนำสิทธิ์อันพึงจะได้ทางการทูตไปใช้แทนหรือแอบอ้าง โดยทางหน่วยงานของจังหวัดเชียงใหม่จะดูแลคณะกงสุลต่างประเทศและอำนวยความสะดวกตามที่ได้ร้องขอความร่วมมืออย่างเหมาะสม รวมทั้งจะคอยเฝ้าระวังมิให้เกิดเหตุอันมิควรและไม่เหมาะสมอีกด้วย  หลังจากนั้น ทางคณะฯ มีกำหนดเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนคณะกงสุลต่างประเทศที่ประจำในจังหวัดเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
9 สิงหาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
176

แบ่งปัน