เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำหรับเมืองพี่เมืองน้องนานาชาติ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่: 22 มิถุนายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559 ณ นครเฉิงตู

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางสาวจันทิมา เดชพุทธวัจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำหรับเมืองพี่เมืองน้องนานาชาติ ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี ๒๕๕๙” ด้านการศึกษา

Last updated by
นางสาว ชยาภรณ์ บุตรพิชัย
1 ตุลาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
402

แบ่งปัน